Szkody łowieckie Białystok

szkody łowieckie białystok

W ostatnich latach doszło do gwałtownego wzrostu populacji dzików. Na 2017 rok ich populacja była o 35% większa niż zakładano (Tygodnik Rolniczy, Myśliwi tak nieudolnie ograniczają populację dzików, że ciągle ich przybywa). W związku z powyższym dochodzi do ponoszenia przez rolników licznych szkód przez nie wyrządzanych, takich jak: niszczenie łąk, zasiewów, użytków zielonych i innych. Szkody te określane są w prawie jako „szkody łowieckie” i istnieje możliwość uzyskania, z tytułu ich poniesienia, odpowiedniego odszkodowania. Jak to zrobić?

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny obowiązany jest właściwy, ze względu na położenie danej nieruchomości, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda powinien zatem zgłosić szkodę w formie pisemnej osobie uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń – wyznaczonej przez koło łowieckie – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Następnie, w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody, dokonywane są oględziny, czyli obejrzenie i oszacowanie szkody dokonywane przez przedstawicieli koła łowieckiego, przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej. Na tym etapie szczególnie przydatna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który zadba o interesy poszkodowanego, odpowiednią wysokość odszkodowania i uniknięcie pewnych „pułapek”, mogących pociągnąć negatywne konsekwencje – na przykład podpisanie protokołu oględzin bez wniesienia uwag, oznaczające zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną.

Ostatecznego szacowania (ponownego) szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego – w związku z czym na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód, a odszkodowanie powinno zostać wypłacone w przeciągu 30 dni od ostatecznego szacowania szkód.

Jak widać sama procedura nie jest szczególnie skomplikowana, lecz jak wskazują liczne przykłady koła łowieckie często unikają wypłacania odszkodowań, bądź je zaniżają, warto dlatego pamiętać, iż w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami postępowania, na przykład co do wysokości odszkodowania, możliwe jest wstąpienie na drogę sądową. W naszej kancelarii znajdziesz dobrych adwokatów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu spraw.

5/5 - (150 votes)