Alimenty Białystok

alimenty białystok adwokat

Alimenty, najczęściej zadawane pytania


1. Co to są alimenty?
2. Kiedy dziecko ma prawo do alimentów?
3. Do czyich rąk wypłacane są alimenty na dziecko?
4. Na co mogą być wydane alimenty?
5. Co i gdzie trzeba zrobić, aby uzyskać alimenty?
6. Alimenty od dziadków
7. Alimenty na rzecz rodzica
8. Alimenty dla studenta
9. Wysokość alimentów
10. Alimenty a świadczenie „500 +”
11. Alimenty przed sądem
12. Alimenty u mediatora
13. Egzekucja alimentów przez komornika
14. Bezskuteczność egzekucji
15. Fundusz Alimentacyjny
16. Ustanie obowiązku alimentacyjnego
17. Przestępstwo nie płacenia alimentów
18. Adwokat od alimentów

1. Co to są alimenty?

Alimenty są szerokim pojęciem i nie dotyczą wyłącznie świadczeń pieniężnych. Jako alimenty traktuje się również osobiste starania rodziców o prawidłowe wychowanie dziecka oraz sprawowanie nad nim opieki.
Alimentami są także dostarczane dla dziecka niezbędne przedmioty materialne (wyżywienie, książki, odzież).
W praktyce jako alimenty rozumie się przeważnie świadczenia finansowe, czyli comiesięczne koszty utrzymania dziecka.
Obowiązek alimentacyjny wykonują rodzice wobec dziecka zarówno w trakcie trwania związku małżeńskiego jak i po rozwodzie.

2. Kiedy dziecko ma prawo do alimentów?

Dziecko ma prawo do alimentów do czasu ukończenia 18 roku życia, to jest do chwili uzyskania pełnoletności, a także później, jeżeli kontynuuje naukę i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ponieważ edukacja uniemożliwia mu podjęcie pracy zarobkowej i uzyskiwać wynagrodzenia.
Prawo do alimentów trwa nadal, także po zakończeniu edukacji, jeżeli osoba uprawniona nie ma swojego majątku lub nie może pracować np. z powodu choroby. Co więcej, alimentów można żądać nie tylko od rodziców a także od dziadków.

3. Do czyich rąk wypłacane są alimenty na dziecko?

Osobą bezpośrednio uprawnioną do alimentów jest oczywiście dziecko. Jednakże w rzeczywistości pieniądze te nie trafiają bezpośrednio do małoletniego, tylko do rąk rodzica wykonującego nad nim pieczę. Jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim obowiązek alimentacyjny spełniają łącznie, zaś po rozwodzie jeden z rodziców będzie zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, które z nim na stałe nie przebywa.
Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów przekazuje je dla drugiego rodzica w gotówce lub przelewem na konto bankowe. Podkreślić także należy, że alimenty nie stanowią dochodu przedstawiciela ustawowego (rodzica) i nie wchodzą w skład jego majątku.

4. Na co mogą być wydane alimenty

Celem alimentów jest zaspokojenie potrzeb dziecka. Oznacza to, że mogą być one wydatkowane przez rodzica, z którym dziecko zamieszkuje, wyłącznie na potrzeby dziecka (wyżywienie, odzież, edukację, zajęcia dodatkowe, rozrywkę, wakacje).

5. Co i gdzie należy zrobić, aby ubiegać się o alimenty?

Aby było możliwe otrzymywanie alimentów na dziecko musi być spełniony warunek: dziecko nie może samodzielnie utrzymywać się i nie ma majątku, z którego można pokryć koszty jego utrzymania (taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby dziecko dostało od dziadków mieszkanie, które może być wynajmowane, zaś uzyskane pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków dziecka).
Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie w miejscowości gdzie mieszka dziecko.
W Białymstoku sądem takim jest Sąd Rejonowy przy ul. Mickiewicza 103, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich. Osobą uprawnioną, czyli tzw. „powodem” jest osoba małoletnia, ale reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, z którym dziecko na stałe zamieszkuje). Stroną przeciwną, czyli tzw. „pozwanym” jest drugi rodzic. W rzeczywistości pozew podpisuje oczywiście przedstawiciel ustawowy dziecka, czyli rodzic, z którym dziecko zamieszkuje.
Składając pozew należy określić wysokość żądanych alimentów, uzasadnić wydatki oraz dołączyć dokumenty na potwierdzenie tych kosztów. Dodatkowo należy złożyć odpis aktu urodzenia dziecka, żeby potwierdzić stopień pokrewieństwa.
Pozew o alimenty nie podlega opłacie sądowej.

6. Alimenty od dziadków

W sytuacji, kiedy dziecko znajduje się w niedostatku, nie posiada rodziców lub rodzice nie są w stanie płacić alimentów stałe bądź czasowo, wówczas do zapłaty alimentów mogą zostać zobowiązani dziadkowie.
Wówczas osoba uprawniona może wystąpić z pozwem przeciwko dziadkom o zapłatę określonej kwoty pieniężnej tytułem alimentów. Sytuacja taka zdarza się najczęściej, gdy rodzic nie żyje, przebywa w zakładzie karnym, zakładzie psychiatrycznym lub jego sytuacja osobista i finansowa całkowicie uniemożliwia płacenie alimentów.

7. Alimenty na rzecz rodzica

Rodzic, który znajduje się w niedostatku, czyli nie ma możliwości zaspokojenia własnych potrzeb życiowych, może zażądać zapłaty alimentów od własnych, pełnoletnich dzieci, które już mają możliwość samodzielnego utrzymania się.
W takiej sytuacji rodzic pozywa swoje dziecko o zapłatę alimentów. W Białymstoku sądem takim jest Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sąd rozpatrując takie żądanie będzie oceniał postawę tego rodzica na wcześniejszym etapie, czyli będzie sprawdzał, czy rodzic uczestniczył w wychowaniu dziecka oraz przyczyniał się do zaspokojenia jego potrzeb w czasie kiedy jego dziecko było niepełnoletnie. Jeżeli rodzic nie brał aktywnego udziału w życiu dziecka lub jego postawa była moralnie nienaganna (np. opuścił rodzinę), sąd może nie zasądzić alimentów, ponieważ żądanie takie będzie ocenione jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

8. Alimenty dla studenta

Student ma prawo otrzymać alimenty od rodzica/rodziców, gdy nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się oraz gdy nie posiada majątku, z którego dochód mógłby przeznaczyć na zaspokojenie swoich potrzeb (np. poprzez wynajęcie własnego mieszkania i uzyskanie z tego tytułu dochodu).
Oznacza to, że po uzyskaniu pełnoletności, przez okres studiów czyli teoretycznie do 24 roku życia, student może otrzymywać świadczenia alimentacyjne od rodziców. Rozpatrując żądanie alimentów, sąd ustali jaka jest sytuacja rzeczywista studenta, to znaczy czy pracuje w systemie studiów dziennych czy w systemie zaocznym lub wieczorowym, jakie są jego koszty utrzymania, w jakim stopniu pomagają mu rodzice przygotowując np. słoiki z żywnością.
Rodzaj studiów wpływa na możliwości podjęcia pracy i „dorobienia” na własne potrzeby.
Odmiennie zostaną ocenione studia dzienne, ponieważ w większości przypadków zajęcia są nieregularne oraz trwają przez cały tydzień. Oczywiście taka forma edukacji też nie wyklucza możliwości pracy.

9. Wysokość alimentów

Wysokość alimentów zależy w zasadzie od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów oraz od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej.
Żeby uzyskać satysfakcjonujące alimenty należy w pozwie szczegółowo opisać i udowodnić koszty (odzież, obuwie, zajęcia pozalekcyjne, leki, leczenie, wakacje, wyżywienie, środki chemiczne i higieniczne). Warto w tym celu zrobić szczegółowe zestawienie wydatków oraz dołączyć zgromadzone faktury, potwierdzenia przelewów bankowych.
Poza tym sąd będzie ustalał jakie są możliwości zarobkowe osób zobowiązanych. Sam fakt, że rodzic pracuje na tzw. minimalnym wynagrodzeniu nie świadczy o tym, że nie może zarobić więcej, żeby pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka.

10. Alimenty a świadczenie 500+

Od 2016 r. w Polsce rodziny posiadające dzieci otrzymują świadczenie, tak zwane „500+” na podstawie ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Począwszy od 1.08.2019 r. świadczenie 500+ przysługuje na wszystkie dzieci.
Na początku obowiązywania przepisów, sądy doliczały świadczenie jako dochód rodziny, natomiast później orzeczenia takie spotkały się z krytyką i w chwili obecnej na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa świadczenie 500+.
Oznacza to, że otrzymywanie kwoty 500+ lub jej wielokrotności nie stanowi podstawy do zasądzenia przez sąd niższej kwoty alimentów.

11. Alimenty przed sądem

Jeżeli kwota jest sporna, wówczas sąd, po przeprowadzeniu rozprawy ustali wysokość zobowiązania i wyda wyrok określający wysokości alimentów. Natomiast, jeżeli strony porozumieją się, wówczas na rozprawie przed sądem mogą podpisać ugodę sądową.
Zarówno wyrok jak i ugoda sądowa stanowią tytuł wykonawczy do prowadzenia egzekucji przez komornika, jeżeli rodzic zobowiązany nie wywiązuje się w terminie z płatności.

12. Alimenty u mediatora

Dodatkowym, pozasądowym rozwiązaniem kwestii alimentów jest możliwość skorzystania z pomocy mediatora. Ma to zazwyczaj miejsce wówczas, gdy rodzice chcą i potrafią ze sobą rozmawiać. Podpisana przez strony ugoda, która jest następnie zatwierdzona przez sąd (w Białymstoku jest to Sąd Rejonowy ul. Mickiewicza 103, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich) zastępuje wyrok sądowy.

13. Egzekucja alimentów przez komornika

W sytuacji, kiedy rodzić zobowiązany do zapłaty alimentów nie wywiązuje się ze swojego obowiązku w pełnej wysokości albo nawet częściowo, wówczas wyrok sądowy, ugoda sądowa lub ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd, stanowi tak zwany tytuł wykonawczy, z którym można udać się do komornika
Wówczas komornik rozpocznie postępowanie egzekucyjne w celu uzyskania należnych alimentów z konta bankowego, z wynagrodzenia o pracę, zwrotu podatku dochodowego, z posiadanych ruchomości (np. samochodu) lub nieruchomości.

14. Bezskuteczność egzekucji

Zdarza się, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie płaci ich w ogóle oraz nie posiada majątku, z którego może być prowadzona egzekucja, np. nie ma pieniędzy na koncie, nie pracuje, ukrywa się za graniczą, nie ma samochodu ani nieruchomości.
W takiej sytuacji komornik musi zakończyć postępowanie czyli umorzyć egzekucję z powodu bezskuteczności.

15. Fundusz Alimentacyjny

Bezskuteczności egzekucji daje prawo do zwrócenia się do Funduszu Alimentacyjnego o wypłatę pieniędzy za alimenty.
Z Funduszu mogą być wypłacane pieniądze na dzieci do 18 roku życia, a w sytuacji kiedy dziecko kontynuuje naukę do 25 roku życia, natomiast jeżeli dziecko jest niepełnosprawne z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności świadczenie może zostać przyznane bezterminowo.
Aby uzyskać świadczenie alimentacyjne należy złożyć stosowny wniosek, dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące oraz spełnić kryterium dochodowe ustalane na każdy rok osobno.
Warto zauważyć, że Fundusz Alimentacyjny wypłaca kwotę jedynie do 500 zł miesięcznie. Oznacza to, że w sytuacji kiedy alimenty są zasądzone przez sąd lub ustalone przed mediatorem wysokości 900 zł to Fundusz zapłaci jedynie kwotę 500 zł miesięcznie. Natomiast, jeżeli alimenty zostały ustalone na kwotę 300 zł miesięcznie, to Fundusz wypłaci jedynie 300 zł.

16. Przestępstwo nie płacenia alimentów

Obecnie uchylanie się od płacenia alimentów stanowi przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego, w sytuacji jeżeli osoba zobowiązana zalega z płatności stanowiącą 3 – krotną wysokość alimentów zasądzonych przez sądu lub ustalonych przed mediatorem albo opóźnia się o co najmniej 3 miesiące.
Treść przepisu jest następująca:

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.
§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

17. Ustanie obowiązku alimentacyjnego

Jeżeli zmieni się sytuacja rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów (np. utrata pracy, długotrwała choroba, wiek, nadmierna uciążliwość) albo sytuacja osoby uprawnionej (np. zakończenie edukacji, podjęcie pracy, zawarcie związku małżeńskiego), wówczas każda ze stron może wystąpić do sądu o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego. Od chwili prawomocności wyroku albo daty wskazanej w wyroku alimenty nie muszą być już płacone. Ewentualne postępowanie egzekucyjne komornik będzie musiał umorzyć.

18. Adwokat od alimentów

Aby jednak skutecznie dochodzić swoich praw, w tym prawidłowo określić żądaną kwotę alimentów, usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka oraz wykazać, że rodzic nie może w całości pokrycie kosztów, warto skorzystać z pomocy adwokata, który napisze pozew oraz będzie brał udział w postępowaniu sądowym (chodził na rozprawę sądową). Poza tym, jeżeli wyrok sądu nie będzie satysfakcjonujący, adwokat pomoże napisać odwołanie (tzw. apelację) oraz weźmie udział w postępowaniu przed sądem odwoławczym.
Dodatkowym argumentem za skorzystaniem z pomocy adwokata jest fakt, że sprawy o alimenty należą do spraw rodzinnych, które niejednokrotnie wiążą się z emocjami oraz sytuacją konfliktową pomiędzy rodzicami, w szczególności jeżeli są połączone z rozwodem lub strony nie są w stanie samodzielnie się porozumieć.
Ponadto adwokat jako profesjonalista nie angażuje się emocjonalnie w sprawę, dzięki temu jest w stanie obiektywnie spojrzeć na stanowiska stron oraz pomóc rozwiązać konflikt.
Także na etapie postępowania egzekucyjnego warto mieć pomoc w osobie adwokata, który dopilnuje sprawnego odzyskania należnych alimentów.
Wynagrodzenie adwokata jest zwracane po wygraniu sprawy przez pozwanego lub egzekwowane w trakcie egzekucji.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Kancelaria Adwokacka Dorota Tumkiewicz

ul. Krakowska 5 lok. 603

15-875 Białystok

85 742 01 37

+48 601 24 60 60

adwokat.tumkiewicz@gmail.com

Alimenty z zagranicy


Zdarza się, że dłużnik alimentacyjny (przepraszam wszystkich ojców, ale zazwyczaj jest to tatuś) czmycha za granicę. Efekt jest taki, że na horyzoncie nie widać ani rodzica ani pieniędzy… I co dalej? Czy w ogóle jest coś dalej? Owszem. Istniej możliwość egzekucji alimentów, jeżeli dłużnik przebywa za granicą, nawet jeżeli nie znamy dokładnie jego miejsca pobytu ani adresu. Kim jest wierzyciel alimentacyjny? Jest to osoba, na której rzecz zostały zasądzone alimenty np. syn, córka, żona. Kim jest dłużnik alimentacyjny? To przeciwnik wierzyciela alimentacyjnego czyli osoba, która na mocy orzeczenia sądowego zobowiązana jest do płacenia alimentów np. mąż, ojciec. Co to są alimenty? Alimenty (zobowiązanie alimentacyjne) to należność, którą dłużnik alimentacyjny powinien uiszczać na rzecz wierzyciela. Czy wierzyciel musi znać adres dłużnika za granicą? Alimenty mogą być egzekwowane za granicą, nawet jeśli wierzyciel nie zna adresu dłużnika. Jedyne potrzebne dane to kraj, w którym dłużnik przebywa oraz ostatni znany adres. Wystarczające zatem okażą się informacje, że dłużnik przybywa w Anglii, w Niemczech, w Holandii, czy w innym państwie członkowskim oraz podanie ostatniego znanego wierzycielowi miejsca pobytu dłużnika. Organ w państwie, do którego trafi wniosek o odzyskanie należności alimentacyjnych, podejmuje we własnym zakresie działania, mające na celu ustalenie dokładnego miejsca pobytu dłużnika, nie obciążając wierzyciela jakimikolwiek kosztami. Takie czynności mogą przedłużyć procedurę o kilka miesięcy, ale mimo wszystko warto czekać, ponieważ brak wiedzy o adresie dłużnika, nie skazuje z góry wniosku na niepowodzenie. Praktyka sądowa potwierdza, że wielokrotnie adres dłużnika został ustalony a następnie alimenty zostały wyegzekwowane. Każda inna informacja o dłużniku, jaką dysponuje wierzyciel np. PESEL, dane z dowodu osobistego, imiona rodziców, poprzedni pracodawca, nazwiska i adresy członków rodziny dłużnika, dane dotyczące pojazdu lub nieruchomości, których dłużnik jest właścicielem, informacje o US, czy ZUS mogą okazać się pomocne. Korzyści bezpłatna procedura w języku polskim (wniosek nie podlegała opłacie), formalności wykonuje za nas sąd i organ za granicą (wniosek i dokumenty oczywiście musimy złożyć sami), wierzyciel nie jest obciążany kosztami, wierzyciel nie musi znać adresu pocztowego dłużnika w innym kraju, wystarczy, że wie w jakim państwie dłużnik przebywa, wierzyciel nie musi tłumaczyć dokumentów u tłumacza przysięgłego, czyli nie generuje kosztów, pomoc pracowników sądów polskich w procedurze związanej z egzekucją alimentów, w tym udzielanie szczegółowych wyjaśnień, informowanie o prawach, dochodzeniu roszczeń, pomoc przy wypełnieniu wniosku, udostępnianie formularzy, pomoc w uzyskaniu odpowiednich informacji o dochodach i innych aspektach sytuacji finansowej dłużnika, w tym informacji o położeniu jego majątku, Procedura Wniosek należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca pobytu wierzyciela. Przykładowo jeśli wierzyciel mieszka w Białymstoku to właściwy będzie Sąd Okręgowy w Białymstoku.Wniosek sporządza się na formularzu, który wierzyciel może otrzymać w sądzie wraz z informacją, jak formularz należy wypełnić. We wniosku wierzyciel podaje m.in. informacje dotyczące sposobu płatności alimentów, np. podaje numer konta bankowego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: odpis prawomocnego orzeczenia sądowego zasadzającego alimenty wraz z klauzulą wykonalności (w praktyce o odpis orzeczenia zwraca się sąd okręgowy do sądu, który wydał orzeczenie), wyciąg z orzeczenia/ ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych wydawany przez sąd polski na formularzu, zawierający informacje o wierzycielu, dłużniku oraz o zobowiązaniu alimentacyjnym m.in. jego kwocie (czy jest to kwota płatna jednorazowo/ w ratach), terminie płatności, odsetkach (o wyciąg wnioskuje wierzyciel alimentacyjny), dokument wykazujący stan zaległości i podający datę ich wyliczenia, w którym wskazuje się kwoty należne od dłużnika a także kwoty już otrzymane Kompletny wniosek wraz z załącznikami sąd polski przekazuje do organu centralnego w państwie członkowskim, w którym dłużnik przebywa. Dalej procedura toczy się bez udziału wierzyciela. Organ w innym państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek, potwierdza jego wpływ w terminie 30 dni od dnia otrzymania oraz zawiadamia o podjętych wstępnych działaniach i wzywa o dodatkowe dokumenty lub informacje, jeśli okażą się potrzebne. Po upływie kolejnych 30 dni organ informuje sąd polski o stanie zaawansowania sprawy. W praktyce okazuje się, że najszybciej działają organy w Niemczech (pierwszą informację sąd polski otrzymuje po upływie 2 – 3 tygodni), co nie do końca przekłada się na powodzenie egzekucji. Najwyższym wskaźnikiem ściągalności alimentów mogą pochwalić się angielskie organy egzekucyjne, co nie pozostaje bez znaczenia wobec faktu, że do tego kraju najczęściej kierowane są wnioski. W tym obszarze dobrze wypada też Holandia oraz Belgia. Natomiast na tle państw członkowskich blado wypadają Włochy i Hiszpania, głównie z powodu przewlekłego postępowania. Szanse na zaspokojenie wierzyciela alimentacyjnego są duże, ponieważ w przeważającej większości dłużnicy pracują legalnie i ujawniają swoje dochody, rejestrując się w zagranicznych organach rentowych i skarbowych. Należy dodać, że egzekucja należności alimentacyjnych odbywa się według przepisów postępowania egzekucyjnego obowiązujących w danym kraju, czyli jeśli np. wniosek został skierowany do Belgii, to według prawa belgijskiego.

ALIMENTY OD DZIADKÓW


Alimenty od dziadków? Obowiązek utrzymania i wychowania dziecka ciąży przede wszystkim na rodzicach dziecka. Mają oni obowiązek dostarczać środków utrzymania i wychowania. Ale w życiu różnie bywa. W przypadku, kiedy jedno z rodziców nie żyje lub nie jest w stanie samemu zaspokoić potrzeb dziecka, obowiązek ten w całości spocznie na drugim z rodziców. Jednak, gdy pozostały przy życiu rodzic albo oboje z nich nie są w stanie w całości lub w części sprostać swoim obowiązkom względem dziecka, dziecko może zażądać alimentów od swoich dziadków. Obowiązek alimentacyjny dziadków może powstać, gdy: wnuki nie mają swoich dorosłych dzieci, które ten obowiązek mogłyby spełniać, rodzice tych wnuków nie żyją lub nie są w stanie sprostać temu obowiązkowi (np. rodzic jest w więzieniu, uciekł za granicę i nie ma z nim kontaktu, jest chory psychicznie i nie może zarabiać, wnuki znajdują się w niedostatku. Prawo nie wskazuje, którzy dziadkowie powinni płacić alimenty w pierwszej kolejności. Z pozwem należy wystąpić do sądu, który obciąży alimentami dziadków o lepszej sytuacji materialno – finansowej. Pozew o alimenty należy: złożyć w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania uprawnionych, czyli dzieci. jako pozwanych wskazać dziadków, podając ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, obowiązkowo obliczyć wartość sporu, w ten sposób, że wysokość żądanych alimentów pomnożyć przez 12 miesięcy, np. 300 zł x 12 = 3.600 zł podać jakiej kwoty alimentów się żąda np. 500 zł co miesiąc, uzasadnić swoje potrzeby finansowe np. koszt szkoły, dojazdów, książek, żywności, ubrań, wakacji itd. uzasadnić dlaczego rodzic nie płaci np. nie żyje, przebywa w zakładzie karnym, choruje itd. Powodzenia

4.9/5 - (165 votes)