Kredyty frankowe Białystok

kredyty frankowe kancelaria białystok

Kredyty frankowe – bank Millennium – czy jest szansa na wygranie?

Przykłady klauzul niedozwolonych
W umowach tzw. frankowych (indeksowanych, denominowanych) zawieranych z bankiem Millennium w latach 2004-2009 są zawarte klauzule abuzywne, czyli niedozwolone (sprzeczne z prawem).
Jeżeli Twoja umowa ma poniższe klauzule, to znaczy, że warto pójść do sądu, żeby unieważnić lub „odfranowić” umowę.
1. „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium S.A. w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłaconego w transzach Bank wysyła Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu/transzy, przy czym zmiana kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz rat kapitałowo-odsetkowej” (§ 2 ust. 2 zd. 2 umowy).

2. „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredyt w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.” (§ 7 ust. 1 umowy).

3. „W przypadku kredytu w walucie obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty” (§ 8 ust. 3 Regulaminu).

W poszczególnych umowach numery § mogą się różnić.

 

Aktualności

 

Kredyt frankowy, a koronawirus

W dniu 25.03.2020 r. kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,39 zł. Ma to oczywiście związek ze wszechobecnym strachem związanym w wirusem. Ci, którzy mają pieniądze inwestują w walutę stabilną, czy w CHF. Czytaj więcej

Na czym polega problem kredytów frankowych?


W latach 2005 – 2009 Polacy bardzo chętnie zaciągali kredyty w walutach obcych, w szczególności we franka szwajcarskich, euro i dolarach. Czytaj więcej

Klauzule niedozwolone (abuzywne)


Umowy zawierały sprzeczne z prawem zapisy. Były to tzw. niedozwolone postanowienia umowne, czyli klauzule abuzywne. Takie zapisy nie wiążą kredytobiorcy. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiele razy wskazywał, że umowy mają nieważne zapisy. W umowach poszczególnych banków poszczególne zdania mogły się nieco różnić, nie mniej ich skutki były podobne. 

Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne:

 • kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych,

 • w przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty,

 • raty kapitałowo-odsetkowe oraz odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej obowiązującego na dzień spłaty do godziny 14:50,

 • do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy,

Czytaj więcej

Jak przygotować się do sprawy sądowej?


Ażeby wyplątać się z nieważnej umowy przede wszystkim należy:

 1. przeanalizować umowę kredytową pod kątem czy zawiera ona niedozwolone zapisy,

 2. jeżeli tak, wówczas należy  zgromadzić informacje na temat wysokości wypłaconych przez bank transz, wysokości spłaconego kapitału i odsetek przez cały okres kredytowania, ustalić w jaki sposób bank przeliczał spłacone w PLN raty na CHF,

 3. zakwestionować zawartą umowę,

 4. jeżeli bank nie przychyli się, to należy

 5. wystąpić na drogę sądową.

Droga sądowa

Może brzmi to strasznie, ale obecnie wyroki sądowe są bardzo korzystne dla frankowiczów, szczególności po rozstrzygnięciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak w październiku 2019 r.. Trybunał potwierdził istnienie niedozwolonych zapisów w umowie, którą mogą skutkować nieważnością całej umowy. Także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdza, że umowy są wadliwe.

Czy są wyroki korzystne w sprawach frankowych?


Tak jak wspomniałam wyższej – obecnie sądy są przychylne frankowiczom, uznając, że nie ma winy kredytobiorcy, że podpisał wadliwą umowę.

Oto najnowsze wyroki dotyczące unieważnienia umów o kredyty frankowe denominowane i indeksowane: Czytaj więcej

Co ze spłaconym kredytem

Spłacenie kredytu nie pozbawia prawa do dochodzenia zwrotu pieniędzy od banku.

Przygotowanie pozwu i prowadzenie sprawy

W tym zakresie sugeruję skorzystanie z pomocy profesjonalnej, ponieważ prawo bankowe jest bardzo trudne, a zatem nie da się wszystkiego samemu doczytać, napisać i przekonać sądu, że kredytobiorca ma rację.

W czym mogę pomóc?

 • w uzyskaniu dokumentów z banku

 • w próbie przedsądowego, ugodowego załatwienia sporu

 • w wezwaniu banku do zapłaty kwoty wynikającej z nieważnej umowy

 • w przygotowaniu pozwu

 • w prowadzeniu całego postępowania sądowego,

 • w prowadzeniu egzekucji pieniędzy od banku na rzecz kredytobiorcy

Zapraszam do kontaktu:

 • mailowego: adwokat.tumkiewicz@gmail.com – na ten adres można przesłać skan umowy

 • telefonicznego 85 742 01 37 – pod tym numerem można uzyskać informacje o możliwych sposobach rozwiązania sprawy.

 

Konferencja poświęcona frankowiczom z dnia 27.10.2018 r.


kredyty frankowe białystok

Po raz kolejny w Białymstoku wrócił temat wad prawnych w kredytach tzw. „frankowych”. Osobiście miałam przyjemność wypowiadania się jako adwokat prowadzący sprawy kredytobiorców.

https://bialystok.tvp.pl/39665720/27102018-godz-2100

 

KOLEJNY KORZYSTNY WYROK W SPAWACH FRANKOWYCH


W dniu 14 grudnia 2017 r. (I ACa 447/17) Sąd Apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 13 marca 2017 r. (I C 1364/15). W wyroku tym Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie d. Getin Banku (obecnie Getin Noble Bank) są nieuczciwe, a w ich miejsce nie można wprowadzić innych kursów. W rezultacie bank pobierał zbyt wysokie raty, a wypowiedzenie umowy kredytu było bezzasadne, gdyż w momencie wypowiedzenia kredytobiorcy nie zalegali ze spłatą, a przeciwnie – byli wierzycielami banku.

Wskutek tego wyroku to bank zobowiązany jest zwrócić pieniądze, a nie odwrotnie.

 

O CO CHODZI Z TYMI FRANKAMI ?


Prowadzę sprawy przeciwko bankom o tzw. “kredyty frankowe”. Media nagłaśniają temat. Ale w czym jest problem? W kredytach udzielonych w CHF, USD, EURO, w czasie kiedy kursy walut były bardzo niskie, a których wartość sięga obecnie 2 lub 3 razy tyle. Do czego zmierza moje działanie – do tego, żeby bank zwrócił wszystkie pieniądze, które kredytobiorca zapłacił wraz z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, a kredytobiorca ma zwrócić tyle ile od banku otrzymał. Czytaj więcej

Przede wszystkim należy odróżnić od siebie trzy sprawy:


 • sposób ustalania oprocentowania i marży do tych kredytów
 • zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
 • sprawy związane z kursem franka szwajcarskiego/dolara/euro lub innej waluty, z której był zaciągnięty kredyt

 

Skupię się na CHF, ale sytuacja jest analogiczna w innych walutach. Największym problemem jest oczywiście gwałtowny wzrost kursu CHF do PLN.

 

Kredyty we frankach, a oprocentowanie


Oprocentowanie większości kredytów we frankach ustalana jest na podstawie LIBOR (3M lub 6M) + ustalona w umowie marża. Ale jest też dużo takich kredytów, gdzie oprocentowanie ustalane było na podstawie decyzji zarządu banku. I o ile LIBOR wzrastał to zarząd oczywiście też podnosił oprocentowanie. Jednak kiedy LIBOR spadał to już zarządy banków nie były takie skłonne do obniżania oprocentowania. Tutaj z postulatami frankowiczów w pełni zgadzam się. Oprocentowanie frankowych kredytów nie powinno być ustalane na zasadzie „widzimisię” tylko na podstawie konkretnych wskaźników. A często jest inaczej.

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego


Bank z reguły wymagał 20% lub 30% wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Jeśli ktoś nie miał tego wkładu to płacił za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Było to około 2% – 3% od brakującej kwoty pobierane raz na 3 czy 5 lat. Ubezpieczenie to żadne, bo właściwie chroni tylko bank. Lepiej było nazwać to prowizją i byłoby po sprawie. Ale każdy kto brał kredyt hipoteczny wiedział o tym „ubezpieczeniu” – w innym przypadku bank kredytu by nie przyznał albo oprocentowanie byłoby o wiele wyższe. Obecnie sądy uznają brak legalności tego zapisu w umowach o kredyty hipoteczne.

 

Kurs walutowy


Już kilka lat temu Szwajcarski Bank Narodowy przestał wspierać swoją walutę i obniżył jednocześnie główną stopę procentową do -0,75%. Spowodowało to nagłe umocnienie się franka szwajcarskiego względem wszystkich innych walut. Wzrósł oczywiście także kurs franka względem polskiej złotówki i to o 20% w ciągu jednego dnia. O tyle też w jednej chwili wzrosły raty kredytów hipotecznych we frankach. Choć nie do końca bo jednocześnie został obniżony LIBOR do poziomu około -0,75%. Obniżenie LIBOR-u przełoży się na oprocentowanie kredytów frankowych dopiero za kilka miesięcy. W telewizji (głównie) i w internecie właśnie przetacza się dyskusja na temat pomocy osobom, które mają kredyty we frankach szwajcarskich. Niektórzy z Państwa brali kredyty, gdy franki były po 2,25 zł, potem wzrósł do 4,32 zł, o obecnie 3,75 zł. I kiedy ktoś ma ratę w wysokości 100 CHF, to kiedyś płacił 225 zł, a obecnie aż 375 zł. Różnica w wysokości 150 zł, a przy racie w wysokości 500 CHF to już różnica wynosi 750 zł. Jeśli ktoś brał taki kredyt to rzeczywiście może mieć kłopoty. Pomijam kwestię spreadów, ponieważ obecnie bez żadnych kosztów można spłacać kredyt w zaciągniętej walucie.