Rozwód Białystok

rozwody białystok

Klienci przychodząc do Kancelarii często zadają mi pytanie, czym różni się rozwód od separacji? Jakie są skutki jednego i drugiego? A co z alimentami. Postanowiłam w skrócie przedstawić różnice i podobieństwa. różnice: separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa, małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa, po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego, małżonkowie po orzeczeniu separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, obowiązani są do wzajemnej pomocy, tak jak w małżeństwie. podobieństwa: o separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd, orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej, sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji, małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka, opłata sądowa wynosi 600 zł. W naszej kancelarii znajdziesz dobrych adwokatów, którzy specjalizują się w sprawach rozwodowych.

Wina za rozpad małżeństwa, a podział obowiązków małżonków

W sprawach o rozwód sąd jest zobowiązany orzec kto ponosi winę za rozpad małżeństwa (czy jeden z małżonków czy oboje) ewentualnie może zadecydować, że winy nie ponosi żaden z małżonków. Ostatnia sytuacja ma zazwyczaj miejsce, jeżeli jest zgoda stron, żeby nie sąd nie ustalał, kto jest winny.

Ustalenie winy jest jednym z najtrudniejszych elementów postępowania rozwodowego, ponieważ w czasie małżeństwa istnieje możliwość różnego podziału obowiązków małżeńskich. Niestety, w chwili kiedy strony się rozwodzą okazuje się, że miały inne wyobrażenie co do swoich obowiązków oraz oczekiwań.

Zgodnie z orzecznictwem sądów, dopuszczalna jest konkretyzacja, a co za tym idzie podział praw oraz obowiązków dokonany przez małżonków w małżeństwie poprzez określony i stosowany długotrwale model prowadzenia rodziny.

Sąd rozwodowy, zobowiązany jest dokładnie przeanalizować przebieg dotychczasowego małżeństwa stron, a w tym styl i sposób życia małżonków oraz tworzoną przez nich rodzinę. Szczególnym zadaniem sądu jest dostrzeżenie czynników, które doprowadziły do rozkładu więzi małżeńskich. Do określenia winy takiego stanu rzeczy sąd dokonuje analizy na podstawie art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym zawarte są ogólne obowiązki małżonków.

Są to zobowiązanie do:

 1. wspólnego pożycia,

 2. wzajemnej pomocy,

 3. wierności,

 4. współdziałanie dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Aby przypisać winę małżonkowi konieczne jest stwierdzenie naruszenia zawinionego, czyli takiego, za które małżonek ponosi osobistą odpowiedzialność któregoś z tych kryteriów. Konieczne jest również wystąpienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy naruszeniem tych obowiązków, a rozkładem więzi małżeńskich.

Zdarza się, że wyrokiem rozwodowym sąd rozwiązuje związek małżeński przez rozwód z winy obojga stron, uznając że każdy z małżonków miał wpływ na rozpad małżeństwa.

Zazwyczaj sąd argumentuje swoje stanowisko tym, że przyczynami rozpadu są:

 • brak porozumienia małżonków w zakresie wspólnego pożycia małżeńskiego,

 • brak dojrzałości emocjonalnej,

 • częste kłótnie dotyczące obowiązków domowych,

 • poczucie przeciążenia jednej ze stron obowiązkami domowymi,

 • brak zaangażowania drugiego małżonka w te obowiązki i opiekę nad dziećmi,

 • zajęcie się przez małżonka zapewnieniem rodzinie środków na utrzymanie, czego efektem było oddalenie się małżonków od siebie,

 • nawiązywanie przez jedną albo obie strony relacji intymnych z innym osobami.

Zauważyć należy, że dokonany przez małżonków zgodnie i długotrwale akceptowany podział obowiązków nie może stanowić podstawy do orzeczenia wyłącznej winy tego z małżonków, który konsekwentnie stosuje się do takich ustaleń. Jeżeli strony wcześniej ustaliły, że mężczyzna zajmie się pracą zarobkową na cele rodzinne, podczas gdy żona pozostanie wolna od obowiązków zawodowych tylko zajmować się będzie dziećmi oraz domem, to nie jest to powodem ustalenia winy męża, że nie pomagał przy opiece nad dziećmi i pracami domowymi .

Powyższe potwierdza, że małżonkowie mogą kształtować oraz dzielić obowiązki między sobą wedle własnego uznania, jeżeli jest to dobrowolnie oraz długotrwale przez nich przestrzegane, ma usprawnić funkcjonowanie rodziny i nie powoduje negatywnych konsekwencji dla chociażby jednej ze stron.

Reasumując, zasada równych praw i obowiązków małżonków wyrażona w art. 23 krio nie nakłada na małżonków obowiązku realizacji wymienionych obowiązków małżeńskich po równo. Wspólne porozumienie małżonków dotyczące wykonywania tych obowiązków oraz ich egzekwowanie czyni zadość postanowieniom wymienionym w danym przepisie, a co za tym idzie wina za rozpad małżeństwa nie może wynikać z dokonanego podziału obowiązków.

Zasadą jest, że sądem rozwodowym jest Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania stron ewentualnie jeżeli strony już nie zamieszkują razem, to Sąd Okręgowy ostatniego wspólnego zamieszkania stron i ile jeden z małżonków tam zamieszkuje.

W Białymstoku sądem rozwodowym jest Sąd Okręgowy ul. Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

Kancelaria Adwokacka adw. Dorota Tumkiewicz

ul. Krakowska 5 lok. 603, 15-875 Białystok

tel. 85 742 01 37

Termin spotkania jest uzgadniany telefonicznie.

4.9/5 - (190 votes)