Adwokat Sokółka

Kancelaria Adwokacka adwokata Dorota Tumkiewicz udziela pomocy prawnej nie tylko mieszkańcom Białegostoku, ale także mieszkańcom oddalonej od 40 km miejscowości Sokółka oraz powiatu sokólskiego.
Powiat sokólski położony jest na terenie województwa podlaskiego, jako jeden z jego czternastu powiatów. Leży w północnej części Niziny Podlaskiej, w obszarze Zielonych Płuc Polski. Od strony wschodniej powiat graniczy z Republiką Białoruś, od południowo – zachodniej – z powiatem białostockim, od zachodniej – z powiatem monieckim, od północnej – z powiatem augustowskim. To ósmy pod względem wielkości powiat w Polsce.

W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria Adwokacka Doroty Tumkiewicz:
udziela porad prawnych,
sporządza pisma, odwołania, zażalenia, skargi
sporządza opinii prawne,
opracowuje projekty umów,
reprezentuje klientów przed sądami,
reprezentuje klientów przed urzędami,
prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców
pomaga unieważnić umowy o kredyty frankowe (pomaga frankowiczom)

W zależności od potrzeby i rodzaju sprawy adwokat Dorota Tumkiewicz pomaga także w postępowaniach sądowych przed Sądem Rejonowym w Sokółce.

Sąd Rejonowy w Sokółce działa w oparciu o:
1. ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami)
2. rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzibie obszarów właściwości (Dz. U. 02 Nr 180 poz. 1508)
3. rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316).

Sąd Rejonowy w Sokółce obejmuje swoją właściwością:
miasto i gminę Sokółka
miasto i gminę Dąbrowa Białostocka
miasto i gminę Suchowola
gminę Janów
gminę Korycin
gminę Krynki
gminę Kuźnica
gminę Nowy Dwór
gminę Sidra
gminę Szudziałowo.

Sąd Rejonowy w Sokółce rozpatruje sprawy z zakresu:
prawa cywilnego (I Wydział Cywilny)
prawa karnego (II Wydział Karny)
prawa rodzinnego i nieletnich (III Wydział Rodzinny i Nieletnich)
spraw wieczystoksięgowych (IV Wydział Ksiąg Wieczystych)

Przy Sądzie Rejonowym w Sokółce działa również Zespół Kuratorski.

Adwokat Dorota Tumkiewicz pomoże przy prowadzeniu spraw:
w I Wydziale Cywilnym w sprawach o wartości mniejszej niż 75.000 zł o:
zapłatę
zachowek
odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych,
odszkodowanie za szkodę na osobie,
opróżnienie lokalu mieszkalnego (eksmisja)
wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem
naruszenie posiadania
zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji
pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
roszczenia z umowy darowizny,
bezpodstawne wzbogacenie
o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów;
stwierdzenie nabycia spadku,
dział spadku,
wyjawienie przedmiotów spadkowych,
ogłoszenie testamentu,
zarząd spadku nieobjętego,
odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
dotyczące wykonawcy testamentu,
uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku,
spis inwentarza
podział majątku wspólnego,
zasiedzenie,
ustanowienie drogi koniecznej,
zniesienie współwłasności,
rozgraniczenie,
stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych,
dotyczące zarządu rzeczą wspólną,
uznanie za zmarłego,
stwierdzenie zgonu,
sprostowanie,
unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego,
zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy,
umorzenie utraconych dokumentów,
odtworzenie dyplomów i świadectw;
odtworzenie akt,
wyłączenie sędziego, zwolnienie od kosztów sądowych,
udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych procesowych z zakresu prawa cywilnego,
udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych,
zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych procesowych.

2. w II Wydziale Karnym w sprawach:
karnych,
karno-skarbowych
o wykroczenia

3. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w sprawach:
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym sprawy dotyczące:
zawarcia małżeństwa: zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku,
ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej,
ograniczenia lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym ,
rozstrzygnięcia w istotnych sprawach rodziny,
nakazania wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
ustalenia ojcostwa i roszczenia z tym związane,
uznania dziecka,
unieważnienia uznania dziecka,
zaprzeczenia ojcostwa,

z zakresu władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami a dziećmi:
pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
ustanowienie kuratora dla małoletniego,
wykonywanie władzy rodzicielskiej, sposób jej wykonania,
przywrócenie władzy rodzicielskiej,
wydanie dziecka,
zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami
umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim,
zezwolenie na wydanie paszportu)
przysposobienia
obowiązku alimentacyjnego (o alimenty, zmianę orzeczenia w zakresie alimentów – podwyższenie, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
opieki i kurateli (ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie opieki nad osobą dorosłą, o zmianę opieki nad osobą dorosłą, ustanowienie kuratora),
sprawy nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji
dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych – zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego, ustanie obowiązku leczenia odwykowego,
sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego

4. w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w sprawach o:
założenie księgi wieczystej
zmianę wpisu księgi wieczystej
wykreślenia treści z księgi wieczystej
obciążenie nieruchomości hipoteką.

W sprawach dotyczących prawa administracyjnego właściwym dla miejscowości Sokółka jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Ze względu na fakt, że w Sądzie Rejonowym w Sokółce nie funkcjonują wszystkie wydziały, dlatego też mieszkańcy miasta Sokółka oraz powiatu sokólskiego mogą zwrócić się do Kancelarii adwokat Doroty Tumkiewicz o pomoc w sprawach, które mogą być prowadzone wyłącznie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku a mianowicie:
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
gospodarczych (prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami)
Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestru Zastawów
Rejestru Przedsiębiorstw
Rejestru Stowarzyszeń
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Natomiast w sprawach, których wartość przekracza kwotę 75 000 zł adwokat Dorota Tumkiewicz pomoże mieszkańcom Sokółki i powiatu sokólskiego w sprawach, w których wyłącznie właściwym jest Sąd Okręgowy w Białymstoku.

Tu będą prowadzone sprawy:
1. w I Wydziale Cywilnym:
o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
o roszczenia wynikające z prawa prasowego,
o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
1. o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;
2. w postępowaniu nieprocesowym spraw:
1. o ubezwłasnowolnienie, zmianę i uchylenie ubezwłasnowolnienia,
2. o separację i zniesienie separacji,
3. z zakresu rejestru dzienników i czasopism,
4.  zakresu prawa wyborczego na postawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.);
5. odwołań od decyzji o zakazie zgromadzenia na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z dnia 29 września 2015 r. poz. 1485)
3. innych spraw, a w szczególności:
1. o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu,
2. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń państw obcych,
3. o czynności sądu w postępowaniu arbitrażowym, jeżeli sprawa poddana klauzuli arbitrażowej należy w I instancji do właściwości sądu okręgowego,
4. skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, jeżeli sprawa poddana klauzuli arbitrażowej należy w I instancji do właściwości sądu okręgowego,
5. o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, jeżeli sprawa, której wyrok dotyczy, należy w I instancji do właściwości sądu okręgowego.
2. w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym rozpoznawane są spray w II instancji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, a w szczególności z zakresu:
spraw cywilnych przedstawianych z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu – wydziałów: cywilnych, ksiąg wieczystych, rodzinnych i nieletnich;
spraw ze skarg o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądu II instancji;
spraw ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej;
skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach cywilnych, sprawach należących do właściwości sądów rodzinnych, oraz w sprawach dotyczących przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego, jeżeli postępowanie takie toczy się na terenie właściwości sądu okręgowego;
wniosków stron o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a zgłoszonych po raz pierwszy i to jedynie w sytuacji uznania go za zasadny;
prowadzenie postępowania kasacyjnego, skargowego, zażaleniowego oraz przekazywanie do rozpoznania Sądowi Najwyższemu akt wraz ze skargami kasacyjnymi, skargami o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, zażaleniami lub załatwienia sprawy w inny sposób.
3. do zadań III Wydziału Karnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, a w szczególności:
1. spraw o przestępstwa wymienione w art. 25 §1 pkt 1, 2 i 3 kpk;
2. spraw o wydanie orzeczeń w ramach postępowania przygotowawczego, w sprawach, w których właściwość rzeczowa zastrzeżona jest dla sądu okręgowego;
3. spraw o ułaskawienie;
4. spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
5. spraw o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału;
6. wniosków prokuratora o wydanie listu żelaznego;
7. spraw lustracyjnych;
8. spraw o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz.149 z późn. zm.);
9. zażaleń w postępowaniu przygotowawczym przewidzianych w art. 465 §2 kpk;
10. spraw z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, a w szczególności dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania, ekstradycji, przejęcia i przekazania wyroków do wykonania;
11. spraw o odtworzenie akt
4. Natomiast IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych wykonuje zadania z zakresu prawa karnego dotyczące spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym, a w szczególności:
1. rozpoznaje sprawy z zakresu orzecznictwa sądu penitencjarnego dotyczące, między innymi:
udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 kkw);
odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 kkw);
udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 161 kkw);
odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 kkw);
udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 kkw;
zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 kkw);
wniosków o stosowanie leczenia skazanych uzależnionych od alkoholu albo środków odurzających lub substancji psychotropowych art. 117 kkw;
innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia;
2. rozpoznaje zażalenia na postanowienia sądów rejonowych w postępowaniu karnym wykonawczym;
3. sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
4. sprawuje nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających;
5. wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.
5. Do zadań V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności:
w I instancji spraw:
1. z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł, dotyczących między innymi:
wynagrodzenia za pracę,
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
renty wyrównawczej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
odszkodowania z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy lub opinii,
odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji,
odszkodowania za mienie powierzone lub niepowierzone,
odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem,
dyskryminacji w zatrudnieniu,
pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego,
odprawy rentowej i emerytalnej,
zwrotu funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy;
2. z zakresu ubezpieczeń społecznych, z odwołań od decyzji organów rentowych, a w szczególności:
prawo do emerytury (wraz z dodatkami) z funduszu ubezpieczeń społecznych,
prawo do emerytury pomostowej,
wysokość emerytury lub renty z funduszu ubezpieczeń społecznych,
prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (wraz z dodatkami)
z funduszu ubezpieczeń społecznych,
rentę socjalną,
rentę szkoleniową,
prawo do renty rodzinnej (wraz z dodatkami) z funduszu ubezpieczeń społecznych,
ustalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
rentę inwalidzką przewidzianą dla inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin,
prawo do renty lub emerytury dla osób prowadzących działalność gospodarczą ich rodzin,
prawo do renty lub emerytury (wraz z dodatkami) dla innych grup ubezpieczonych (agenci, zleceniobiorcy, duchowni),
prawo do renty lub emerytury rolniczej (wraz z dodatkami)
z ubezpieczenia społecznego rolników,
wysokość emerytury rolniczej, renty rolniczej, renty rodzinnej
z ubezpieczenia społecznego rolników,
prawo do renty inwalidzkiej lub rodzinnej z tytułu wypadku przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
ustalenie kapitału początkowego,
świadczenia przedemerytalne,
wysokość zasiłku przedemerytalnego,
roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami,
ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla;
3. sporów zbiorowych pracowników z pracodawcą na podstawie ustawy
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
4. wniosków stron o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
w II instancji:
1. spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przedstawianych z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń Sądu Rejonowego w Białymstoku;
2. skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku;
3. wniosków stron o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
4. prowadzenie postępowania kasacyjnego, skargowego, zażaleniowego oraz przekazywanie do rozpoznania Sądowi Najwyższemu akt wraz ze skargami kasacyjnymi, skargami o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, zażaleniami lub załatwienia sprawy w inny sposób.

6. Do zadań VII Wydziału Gospodarczego należy rozpatrywanie spraw gospodarczych ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a w szczególności:
w I instancji rozpoznawanie spraw:
1. o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 złotych;
2. podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
3. o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
4. o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
5. o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
6. o przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
7. o podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym;
8. innych spraw, a w szczególności:
odtworzenie akt,
w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są prawomocne orzeczenia sądu gospodarczego lub orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem,
– z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach.
w II instancji rozpoznawanie:
1. spraw z zakresu prawa gospodarczego przedstawianych z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń:
Sądu Rejonowego VIII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku,
Sądu Rejonowego X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów w Białymstoku,
Sądu Rejonowego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku,
Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Suwałkach,
Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Łomży,
Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Ostrołęce;
2. rozpoznawanie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach toczących się przed sądami rejonowymi z obszaru właściwości Sądu Okręgowego VII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku.
3. prowadzenie postępowania kasacyjnego, skargowego, zażaleniowego oraz przekazywanie do rozpoznania Sądowi Najwyższemu akt wraz ze skargami kasacyjnymi, skargami o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, zażaleniami lub załatwienia sprawy w inny sposób.

7. Do zadań VIII Wydziału Karnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia oraz spraw z zakresu postępowania poprawczego, a w szczególności:
1. rozpoznawanie apelacji i zażaleń z zakresu prawa karnego oraz karno – skarbowego od orzeczeń sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu;
2. rozpoznawanie apelacji i zażaleń w sprawach o wykroczenia od orzeczeń sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu;
3. rozpoznawanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu;
4. rozpoznawanie wniosków o ułaskawienie;
5. rozpoznawanie wniosków o przekazanie spraw do rozpoznania innemu sądowi;
6. rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziów od rozpoznania sprawy;
7. rozpoznawanie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
8. prowadzenie postępowania kasacyjnego oraz przekazywanie do rozpoznania Sądowi Najwyższemu akt z kasacjami lub zażaleniami.

A żeby wybrać prawidłowy tryb postępowania, sąd, wydział sądu oraz przeprowadzić odpowiednią procedurę, należy skontaktować się z profesjonalnym adwokatem, który udzieli porady prawnej, napisze pismo, wesprze w prowadzeniu sprawy oraz poprowadzi kompleksowo sprawę na całym etapie postępowania.
Kancelaria adwokat Doroty Tumkiewicz udziela porad prawnych w Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku ul. Krakowska 5 lok. 603, ale również telefonicznie i za pośrednictwem e-mail, przez Skype, Zooma i Whatsappa.
Przypadku obsługi podmiotów gospodarczych (osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek) istnieje możliwość przyjazdu bezpośrednio do firmy.